مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

هادی محمد حسینی

سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناس فناوری اطلاعات

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
رئیس شرکت و عضو هیئت مدیره

مهری سرباز وطن

سمت: رئیس شرکت و عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناس امنیت اطلاعات

رئیس شرکت و عضو هیئت مدیره
معاون شرکت و عضو هیئت مدیره

پریا ضرفساز

سمت: معاون شرکت و عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناس امنیت اطلاعات

معاون شرکت و عضو هیئت مدیره